Saturday, April 3, 2021

Dosa saya diampuni.

Do = C
3/4

  js5j k.k sssssss5 | 1  1  j3j k.k 3 | 5  3

1.  Do    sa      sa     ya    di      am    pun  i
2.  Srah kan    lah    se    gnap  hi     dup  mu,
3.  Ran  tai      se     tan   di      pe     cah  kan,
4.  O,    sau     da     ra    ki       ta     pu    ji,

  j1j k.k 1 | h2  4  js7j k.k s7 | 1 .

1.  Be     bas    lah           be     bas     lah.
2.  De    ngan  ha    ti      yang be       nar.
3.  Ya,     se     ga    la     hi       lang   lah.
4.  Na     ma    Ye   sus    yang  be      nar.

  sssj5j k.k s5 | 1  1  j3j k.k 3 | 5  3

1.  Tu     han    Ye   sus   lah    di       pu    ji,
2.  Dan   se       ka   rang trus  per     ca     ya,
3.  Tu      han    Ye   sus   me   le       pas   kan,
4.  Tu     rut      pim  pin  an    Roh   Su    ci,

  j1j k.k 1 | h2  4  js7j k.k s7 | 1 . |

1.  A       nu     grah Nya be     sar      lah.
2. Na     ma     Ye    sus   o,     be       sar.
3. Ska   rang    ki    ta     be     bas     lah.
4  De    ngan   ha    ti     yang  be      nar.

    K O O R :

  j3j k.k 3 | 2  4  sj7j k.k ssss7 | 1  3

     Ha    le       lu     ya    Ha    le        lu   ya,

  j3j k.k 3 | h2  4  4 | 3  5

     Be     bas    lah           be    bas   lah.

  j5j k.k 6 | 5  3  j3j k.k 4 | 3  1

     Ha    le       lu     ya    Ha    le      lu   ya,

  j1j k.k 1 | h2  4  js7j k.k s7 | 1 .

1.  Be     bas    lah           be     bas     lah.

No comments:

Post a Comment