Saturday, April 10, 2021

Jika Beribu Lidahku

Do = F
2/4

  5 | 3  1 | 6  5 | 4  3 | 2

1.  Ji      ka    be     ri     bu      li     dah     ku,
2.  Ku    pu   ji       ke    cin     ta    an       Mu,
3. O,      Tu   han   Ye    sus     Glo ri        a,
4. Sau    da   ra      ki     ta       pu   ji        lah,

  5 | !  7 | 6  6 | z5xx x.x x|x c5 0

1.  Se     mu   a      nya   nyi    lah.
2.  O      Tu    han  mu   li        a.
3. Ha      ti     ku    se     nang  lah.
4. Se      ka    rang be    bas     lah.

  3 | 4  5 | 6  5 | 4  3 | 2

1.  Na    ma    Mu   Ye   sus    Tu   han    ku,
2.  Yang ba     wa   ke    su      ka   an      ku,
3.  Ku    nya   nyi   o     vic     to    ri       a,
4.  Roh  Su     ci     su    dah    da   tang  lah,

  5 | !  3 | 3  2 | z1x x.x x|x c1 _

1.  A      min   Ha    lu    lu      ya.
2.  Ke    kal    O      glo  ri       a.
3.  Na    ma    Mu   yang me   nang.
4.  O     glo    ri       se    nang lag.

No comments:

Post a Comment