Sunday, June 20, 2021

Angkatlah Bendera Salibmu

Do = A
4/4

  sj3j k.k s4 | ssssssssssss5  j1j k.k 1  1  sssssssssssssssssssssssssss7 |  2  1 . j1j k.k 2 | 3  j3j k.k 3
1.  Ang  kat     lah   ben   de    ra    sa        lib   mu,    Hai    sau    da    ra      se
2.  Da    lam    ku    at      kua  sa   Roh     Su   ci,      Dan   di       da    lam   na
3.  Ma   ri        pan  dang lah   hai  sau      da    ra,     Te      tap     ke    a       tas

  3  4 | 3 . . j4j j 3 | 2  j2j k.k ????????????????????/1  2  3 | 2  2 .
1.  mu  a       nya,        Ha   ri       ke   da      tang an   Tu     han  ku,
2.  ma  Tu     han,        Ki   ta       ma  ju       lah  dan  me    mu   ji,
3.  ke   sor    ga,          Li    hat     su   dah     de   kat   seng sa     ra,

  j2j k.k 1 | sssssssssssssssssssssssssj7j j ssssssssssss6  ssssssssj5j j ssss4  ssssssssssssssssssssss6  ssss5 | sssss3 . .
1.  Su     dah    de   kat   lah  o     glo  ri       a,
2.  Da     rah     Ye  sus  pun te     tap  me    nang,
3.  Sa     at        a    nu   grah Nya le   wat    lah,

  sssssj3j k.k ssssssssss4 | ssssssss5  j1j k.k 1  1  ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss7 | 2  1 . j1j k.k 2 | 3  j3j k.k 3
1.  Bi      ar      ki    ta       te    tap   se      di     a,     kar     na      wak  tu     nya
2.  Ye     sus    tu     run    lah  da    ri       sor   ga,   Da      lam    ca     kra   wa
3.  Bi     ar      ki     ta       ja    di    sak    si     Nya, Kar     na      da    tang  Nya

  j5j j 4  j4j k.k 1 | 3 . j4j k.k 3 | 2  6  /////////////////5  6 | 1  sssssssssssss5 .
1. ham pir   ha      bis     lah    ja      ngan  lah   ki    ta    ber     su    sah,
2.  la    a     mat    per     mai, Ri      bu      ri     bu   yang se     di     a,
3.  su   dah ham   pir      lah,  Bi      ar       ki    ta     di     su     ci     kan,

  ssssssssssssssssssssssssssssssssj7j k.k 1 | 2  /1  2  3 | h2  5
1.  Ta     pi       te    tap  gi    rang   lah
2.  Ber   te       mu  de   ngan Tu    han
3.  A      gar     ki    ta    ter     le     pas.

    K  o  o  r  :
  3  j3j k.k 3  4  jg3j 2 | j1j k.k ssssssssssssssssssssssss7  j1j k.k ssssssssssssssssssss6  5 , |
    Da  lam    Na   ma   Nya        ki      ta     ma    ju    lah

  3  j3j k.k 3  5  gj3j 1 | j2j k.k ////////1  j2j k.k 3  2 , |
    De   ngan  ben de     ra          ka      yu   sa       lib   Nya

  3  j3j k.k 3  4  jg3j 2 | j1j k.k ssssssssssssssssssssssss7  j1j k.k ssssssssssssssssssss6  5 , |
    U     sir      lah  mu  suh         se      tan   se      mu  a,

  4  sssssssssssssssssssj5j k.k sssssssssssssssssssss7  3  2 | 2 . 1 _
    Pu    ji       lah  Na   ma    Tu       han.

Friday, June 11, 2021

Kalau Klak Nafiri Berbunyi

Do = C
4/4

  j5j k.k 5 | !  j3j k.k 4  5  6 | 5 . 3  1 | 3  3  2  1 | 5 . .
1.  Ka    lau     klak na      fi    ri     ber    bun    yi,   Tu     han  ku   da    tang   lah,
2.  Tu     han   Ye    sus    'kan nan  ti       da      tang O     ha    ri     yang be     sar,
3.  O      Pe     ngan ten    Nya nan ti        da      tang Di   da    lam  kua   sa     Nya,

  j5j k.k 5 | 7 j.j 7  6  7 | ! . 5  5 | !  !  7  ! | @ . .
1.  Dan   ter    li       hat    a     tas     me     ga,  ter     ang  kat   u     mat    Nya,
2.  Tak    ter    bi     lang  yang me   man   dang Per   jan  jian  Nya be      nar,
3.  Mu    rid    Tu     han  di     kum  pul     kan  Su    pa    ya    ber  se       nang,

  j#j k.k @ | j!j k.k !  j!j k.k 7  6  j!j k.k 6 | 5 . 3
1.  Bri    bu      ri       bu   o       rang su    ci       mu    li        a,
2.  Bi     ar       ki       ta    sau    da    ra,   ber     se      di       a,
3.  Ki     ta       nya    nyi  sau    da    ra    Ha      le      lu       ya,

  5 | 4  4  5  4 | 3 . . j3j k.k 4 | j5j k.k 5  j!j k.k @  #
1.  Ber   sa     ma  Tu   han    ku,         Mem  be    sar      kan  Na    ma   Nya,
2.  Di     ang  kat   lah  le       kas,       O        ber   so       rak   so    rak   lah,
3.  Ber   sa     ma   m'laikat    Nya ,    Bi        ar     ki       ta      se    di     a,

  j#j k.k @ | j!j k.k !  j!j k.k 7  6 . | 5  j5j jk.k 5  j7j j 7  j6j j 7 | ! . . 0|
1.  Ber   se       ru       Ha   le      lu    ya,         O     bi      ar    ki    ta     su    ka      lah.
2.  Da    tang   lah      Ha   le      lu    ya,         O     Tu     han Ye   sus   Glo  ri       a.
3.  Pa     da      ha       ri     yang be    sar,        O     Ha    le     lu   ya     Glo  ri       a.

     K O O R :
  5  j5j k.k 5  j!j j !  j!j j 7 | 6 . . 0 |
    O    ki      ta     nya  nyi  Glo ri       a

  6  j6j k.k 6  j@j j @  j@j k.k ! | 7 . . j.|
    O    ki      ta     nya  nyi  Glo    ri       a

  j5 | #  j!j k.k !  # j.j ! | @  j6j k.k 6  @ . |
     Se     la     mat   ting  gal,   du      nia  yang  fa    na

  5  j5j k.k 5  j7j j 7  j6j j 7 | ! . . _
     Ki   ta       di    ang  kat  ke   sor     ga

Tuesday, June 1, 2021

Haleluya Glori Karna Roh Suci

Do = G
3/4
  sssssssss5 | 1 j.j 1  jsssssssssssssssssssssssssssssss7j j 1 | 2  2  ssssssssss5 | 2 j.j 2  j1j j 2 | 3 .
1.  Ku    pu      ji     Tu   han   Ye   sus,  Buat  ke      cin   ta    an      Nya.
2.  Ber   su      ka     lah  sau   da   ra,    Ber    gi      rang gi    rang   lah.
3.  Tu    han    ku     Ye   sus   da   tang,Ber    ju      ta     ber  sa       ma.
4.  Ter   de      ngar  lah  su     a     ra,   Bun    yi     Sang ka   ka       la.
5.  Pin   tu      Sor    ga   ter    bu   ka,   Buat  ki      ta      a     nak     Nya.

  sssssssss5 | 3 j.j 3  j2j j 3 | 4  sssssssssssssssssssssss6  ssssssssssssssss6 | sssssss5 j.j 4  j3j j 2 | 1  0
1.  Pem  bri     an   Nya  yang ha   lus,  Ka     sih     se    la    mat    lah.
2.  Ter    li       hat  di      u      da    ra,   Tu     han    tlah da    tang   lah.
3.  Ki     ta      pun  trus  di     ang  kat,  Yang te       tap  se    ti        a.
4.  Ge    me    tar    lah    u     da    ra,    De    ngan   Ha  le    lu       ya.
5.  Ha    ti       ku    pun   ber  su    ka,   Tu     han     ku  li     hat     lah.

     K O O R :

  j3  j3j j 5 | 1  j1j k.k 1  ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssj7j j 1 | 2  2
    Glo  ri     O       Glo ri       kar  na    Roh  Su   ci,

  j2  j2j j 4 | ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssj7j k.k ssssssssssssssssssssssssssss7  ssssssssssssssj7j j 5  j5j j 5 | 3 j.
    Ki    ta    pun     bo     leh  di    su    ci    kan    lah

  j3  j3j j 5 | j1j k.k 1  ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssj1j j 1  j7j j 1 | ssssssssssssssssss6  jssssssssssssssssss6
    Ma   ri    ber     nya    nyi  dan  ber  su    ka     ha   ti

  j6  j6j j 6 | j5j k.k 5  j5j j 4  3 | 2  1 _
    Kar  na    a       nu     grah Tu   han  be     sar   lah

Sunday, May 30, 2021

Maju Sampai Menang

Do = F
4/4

  5 | 3 j.j 5  j1j j 3  j4j j 3 | 2 . . 5 | 5 j.j /4  j4j j ss7  j3j j 2 ssssssss| 1 . 0
1.  Ber   ja      lan   de  ngan  su   ka      lah,        Sau    da     ra     ki    ta     ke   sor     ga.  
2.  Se    sa       at    ja    lan    me  na      ik,          Se      sa     at     ban yak   su   sah     nya.
3.  Ja    ngan   lah  pu   tus    ha   ra       pan,       wa      lau   pun  brat ke     su   sah     an.

  5 | 3 j.j 5  j1j j 3  j4j j 5 | 6 . 0 j7j j 6 | 5 j.j 6  j7j j 6  j5j j 4 | 3 . . j.
1.  Bu    ang    lah  su   sah   se    mu     a,           Bi    ar      lah     ki    ta     te    tap  se      nang. 
2.  Te     ta       pi    ki   ta     trus  ber     prang,   ja     ngan  ta       kut  Ye   sus  Pe   me     nang
3.  Per   ca       ya   de   ngan te    tap     lah,       Pan  dang  trus    han  ya   pa   da   Tu      han.

     K O O R :

  j5 | j3j j 3  j3j j 3  j3j j 3  j3j j 1 | j6j j 6  j6j j 6  5 j.
    Ber    ja    lan   de   ngan su   ka   lah,  sau    da   ra    se     mu  a,

  j3 | jj4j j 4  j4j j 4  j3j j 3  j3j j 1 | j2j j 2  j5j j 5  1 _
    Mes   ki    pun  ba  nyak rin  ta    ngan ma    ju    sam pai  me   nang.

Tuesday, May 25, 2021

Turunlah Roh Suci

Do = C
4/4

  1   j1j j j 2   3   j3j j j 4 | 5   j6j j j 5   3 . |
1.  Tu     run    di       a       tas      ke      bak   tian     i       ni
2.  O      Tu     han     Ye    sus     cin      ta     Mu      be    sar,
3.  Ki     ta      ber      gi     rang   kar     na    cin        ta    Nya,

  5   j4j j j 3   2  . | 4   j3j j j 2   1  . |
1.  O      Roh   Su      ci,             O      Roh   Su      ci.
2.  Ka    ta       be      nar,           Ka     ta       be      nar.
3.  Ha    le       lu       ya,            Ha     le       lu      ya.

  1   j1j j j 2   3   j3j j j 4 | 5   j6j j j 5   3 . |
1.  Bri    a        pi       Mu   pa      da       ka     mi      si       ni.
2.  Ka    mi      te       ri      ma     per      jan    ji        an     Mu.
3.  Kua  sa       Roh   Su    ci       di        cu     rah     kan    lah,

  5   j4j j j 3   2  . | 4   j3j j j 2   1  . |
1.  O      Roh   Su      ci,             O      Roh   Su      ci.
2.  O      Tu      han    ku,            O      Tu     han    ku.
3.  Ha    le       lu       ya,            Ha     le       lu      ya.

  5   j4j j j 3   2   jssss5j j j s5 | 4   j3j j k.k k 2   1  . |
1.  Ha     ti       di       bu     ka     lah     de      ngan       be      nar,
2.  Bi     ar       se       ka     rang  Roh   Al      lah          tu      run,
3.  Bi     ar       ter      de     ngar  lah     a        ngin        yang kras,

  5   j4j j j 3   2   jssss5j j j s5 | 4   j3j j k.k k 2   1  . |
1.  O      ka      sih      kua   sa      yang   pa     ling        be      sar.
2.  Ja     di       kan     ka     mi      ber     su     ka           pe      nuh..
3.  Dan  ki       ta        te     ri        ma     hu     jan          e        mas.

  1   j1j j j 2   3   j3j j j 4 | 5   j6j j j 5   3 . |
1.  Ka    mi      per     ca      ya     lah      jan    ji       mur    ni,
2.  Ka    mi      me     mu     ji      dan     ber    nya    nyi     lah,
3.  Sor   ga      di       bu      ka     kan,     O     glo     ria      a,

  5   j4j j j 3   2  . | 4   j3j j j 2   1  . |
1.  O      Roh   Su      ci,             O      Roh   Su      ci.
2.  Ha    le       lu       ya,            Ha     le       lu      ya.
3.  Ha    le       lu       ya,            Ha     le       lu      ya.

Tuesday, May 18, 2021

Jaga Umat-Mu

Do = F
4/4

  3   5   3   2 | 2   5   3   2 | 1   3   1   ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss7 | 6 . . 0 |
1.  Sung guh   sung  guh    ku     per     ca      ya,     Ye     sus     Tu     han    ku,
2.  Sa     ya      srah  kan    lah     di       ri       ku,     de     ngan   su     ka      lah,
3.  O,     Tu      han   ku,    tri       ma     ka     sih,     bri    bu       ka     li       lah,
4.  Bi     ar       hi      dup   bi       ar       ma    ti,       Sa     ya       te      tap    lah,

  4   6   4   3 | 2   4   2   1 | s7   2   s6   2 | sh5 . sssssssssssss5 . |
1.  Dan  na       ma    Mu    yang  mu    li        a,       ja      ga       u      mat     Mu.
2.  Tu    han     Ye     sus     ku     per    ca       ya,     ja      ga       u      mat     Mu.
3.  Buat pem    bri    an      Roh   yang su       ci,      O      Ha      le     lu        ya.
4.  I       kut      Tu    han    yang  A      ba       di,      Dan  se       la      mat     lah.

     K  O  O  R  :
  3   5   3   2 | 1  .  .  0 | 1   3   1   s7 | s6 . . 0 |
    Ja      ga       u       mat    Mu,                         Ja      ga      u        mat    Mu.

  s5   1   3   5 | 7   6   5   d3 | 1   6   3   2 | 1 . . 0 _
    Tu      han    Ye     sus    'ku      per    ca      ya,      ja      ga      u        mat   Mu. 

Friday, May 14, 2021

Kuasa-Nya Besar

Do = G
4/4

  3  j3j k.k 2  1  j1j k.k s7 | ssssssss6  1  s5 . |
1.  Ye  sus     Tu  han  ku,     Dok   ter    be   sar.
2.  Ju   ru       se   la    mat    buat   ha     ti     ku,
3.  O    rang yang gi   la       ter      to     long lah,

  3  j3j k.k 4  5  j5j k.k 3 | 1  3  2 . |
1. Yang me  nyem buh kan   pe     nya   kit   bnar,
2.  Han ya    per    ca   ya      lah    so     bat  ku.
3.  Tu    li     dan   bi    su      sem   buh  ju    ga.

  3  j3j k.k 2  1  j1j k.k s7 | ssssssss6  1  s5 . |
1.  Se   ga      la    ru    pa      Ya,    hi    lang  lah,
2.  Bu  ka      lah  ha    ti        mu   de    ngan bnar
3.  Se  ga       la    se    tan     ter    bu    ang   lah.

  3 j.j 4  3  2  1 . .  0 |
1.  Tri    ma   ka   sih   lah.
2.  Kua  sa    Nya be    sar.
3.  O,     Ha   le     lu    ya.

     K O O R :

  1 j.j 2  1  s6 | s5 j.j s6  1  0 |
1.  Da    tang lah   ke     pa      da    Nya,
2.  Kua  sa     Nya be     sar,    be    sar,
3.  O,     Ha   le     lu    ya.

  3 j.j 4  3  1 | 2 j.j 3  2  0 |
1.  Da    tang lah   ke     pa      da    Nya,
2.  Kua  sa     Nya be     sar,    be    sar,
3.  O,     Ha   le     lu    ya.

  3  j3j k.k 2  1  j1j k.k s7 | ssssssss6  1  s5 . |
1.  Se   rah    kan  lah  dan    per    ca     ya   lah.
2.  Ha  ti       yang sa   kit      se     la     mat  lah,  
3.  Ku  a       sa     i      blis   pun    han  cur   lah. 

  3 j.j 4  3  2  | 1 . .  0 _
1.  Kua   sa  Nya  be        sar
2.  Ha     le   lu     ya        ya
3.  O,     Ha   le     lu        ya.