Thursday, April 15, 2021

Pintu Sorga Terbukalah

Do = C
3/4

  j5 | j5j j.j 3  j5j j.j ! | j!j j.j 6   j5j .

1.  Ku    li       hat   pin    tu       di      sor     ga
2.  Ka    sih    an     Ye     sus     yang be      sar.
3.  Hai  sau    da     ra      ku      ma    ri       lah,
4.  Ma   ri      sau    da     ra       pan   dang  lah,

  j3 | jj6j j.j 5  j3j j.j 1  j3j j.j .  j2j .

1.  Mu    li       a     dan    ter    bu            ka,
2.  Buat  o       rang se      mu   a             nya,
3.  Pu     ji       lah   Tu     han  Ye           sus,
4.  Ke    sor     ga    yang di      bu           ka,

  j5 | j5j j.j 3  j5j j.j ! | j!j j.j 6   j5j .

1.  Ca     ha     ya    trang  ber    si       nar    lah,
2.  Ce     ri      ta     i         ni      yang  be     nar,
3.  Sor   ga     di     bu      ka      buat   ki     ta,
4.  Me   mu    ji     de       ngan  Glo    ri      a,

  j! | j#j j.j !   j#j j.j @ | j@j j.j . j!j .

1.  Ku    pan   dang   de     ngan   su           ka.
2.  Te     tap    dan    se      la        ma          nya.
3.  Ya     kar    na     Roh   ul        ku           dus.
4.  O      Ye     sus    yang  di       mu           ka.

    K O O R :

  j! | j@j j.j \!   j@j j.j # | j!j j.j 6  j!. 

     O      Tu     han    Ye    sus       Glo   ri      a

  j6 | j5j j.j 5   j6j j.j 5 | j3j j.j 1  jd2.

     Buat  pin    tu       yang  di      bu      ka    lah.

  j5 | zj5xj jx.xj x.x cj5j j.j 5 | j6j j.j .  dj!.

     Ju      ga                    buat   sa              ya

  j! | j#j j.j !   j3j j.j 2 | j!j j.j . j.j . _

     Pin    tu      di       bu      ka      lah.


No comments:

Post a Comment