Sunday, May 2, 2021

CintaNya Tuhan Seperti Laut Yang Lebar

Do = A
4/4

 j s5 | 1  j1j j 3  s5  sj5j j s6 | jsss5j j ssss4  js3j j s5  1 j.

1.  Cin    ta  Nya  Tu  han  bu    at       o    rang se   mu    a,
2.  Cin    ta   Tu    han Ye   sus   ja      di     kan ha   ti      snang,
3.  Cin    ta   Nya Roh Su   ci    tu      run   da   ri    sor    ga,

 j 1 | 2  j2j k.k 2  3  j4j k.k 4 | j3j j 2  j1j j ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss7  1 j. 

1. Yang  bu    ka    ha    ti      nya    su     pa    ya   tri    ma    lah.
2.  Di     bri   Roh  ul    ku     dus    di     ha    ti    yang te      rang.
3.  Ba     gi    mu   rid   mu    rid    yang  mau me  nri   ma    Nya.

  kh1k k 2 | 3  j4j j 3  2  j3j j 2 | j1j j s7  j1j j ssssssssssssss6  s6

1.  Ka           sih   Tu   han  Al   lah   o       pa   ling  lah   be   sar.
2.  O             Ye   sus   Tu   han cin   ta      ka    sih   Mu  be   sar.
3.  O,            kua  sa    Roh ku   dus  pe     nuh  i      ha    ti     ku!

  sssssssssj5j j ssssssssss5 | sssssssj3j j s5  j1j k.k 2  1  sssssj5j j sssssssssssssssss5 | j1j j 3  j5j k.k 4  3

1. Sper ti       la    ut    yang  le    bar  sper  ti       la    ut    yang  le    bar.
2.  Ter  pu     ji     lah   na     ma  Mu   Ter  pu      ji    lah   na     ma   Mu.
3.  Ska rang  ha    ti     ku     se   nang  ska rang   ha   ti     ku     se    nang.

  j1j j 1 | 2  j2j k.k 2  3  j4j k.k 4 | j3j j 2  j1j j ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss7  1 j. 

1.  De   mi    ki     an     be    sar   nya    buat  o    rang yang be   nar,
2.  Ter   pu    ji     lah    na     ma   Mu    se     la    mat   ha    ti    ku.
3.  Me  mu    ji     mu    ji      Tu    han   de    ngan  li     dah  ba  ru.

     K O O R : 3/4

 j s5 | j1j j.j 1  j1j j.j 1 | jh7j j.j 1  j2j .

    Ku     pu      ji     Ha     le      lu              ya

 j s5 | j2j j.j 2  j2j j.j 2 | jh1j j.j 2  j3j .

    Na     ma    Nya  pa      ling    su             ci

 j s5 | js6j j.j s6  j1j j jssss7j j s6 | sj5j j.j .  j3j .

    Ka     sih    Nya  ti     dak  ber    ta             ra

  k3k k 3 | j2j j.j 2  sj7j j sj6j j sssss7 | jz1jx jx.xj x.x cj1j . _

    Ha   le       lu      ya    o     glo   ri       a

No comments:

Post a Comment