Wednesday, May 5, 2021

Beribu Ribu Slamat Masuk Di Sorga

Do = A
4/4

  3  j3j k.k 2  1  2 | j3j k.k 2  j3j k.k 4  5 . |
1. Be   ri       bu    ri    bu      su      dah  ja     lan    lah
2  Ki   ta       sau   da   ra      te       tap   se    di      a,
3. Pan dang  sau   da   ra      k'a      tas   ke    sor    ga,
4. Su   dah    de    kat  lah    ha       ri     yang be    sar,
  6  j4j k.k 6  5  3 | j4j k.k 3  j4j k.k 5  3 . |
1. De  ngan   se    la    mat   ma     suk   di     sor   ga,
2  Un  tuk     ber  jum  pa     Tu     han   se     ti      a,
3. Ye   sus     Tu   han  mu    nan   ti       da    tang  lah,
4. Nan ti        di   ang  kat     a       nak   yang be    nar,
  !  !  7  7 | 6  6  5 . |
1. Dan me   mu  ji       mu  ji     lah,
2 Yang me  ngi  si       ha   ti      ku,
3. Ang kat   ki   ta       se    mu   a,
4. Ke   sor   ga  ber     su    ka    lah,
  6  j4j k.k 6  5  j2j k.k 3 | 1 . . 0|
1. Ju   ru        se   la     mat   ki       ta.
2  De  ngan    se  nang Tu    han     ku.
3.Yang tlah    tri  ma    Roh  Su      ci.
4. Pu    ji        me mu   ji       Al      lah.

    K O O R :
  j5j k.k 6  j5j k.k 3  !  j7j k.k 6 | j5j k.k 6  j5j k.k 3  2 . |
    Ha     le     lu      ya,   sla  mat    me    re       ka    di     sor    ga
  2  j2j k.k 3  j4j j 6  j5j j 4 | 3  4  5 . |
    Ki    ta      sau   da   ra,   o     per     ca    ya   lah.
  j5j k.k 6  j5j k.k 3  !  j7j k.k 6 | j5j k.k 6  j5j k.k 3  2 . |
    Ha     le     lu      ya,   sa    ya      pun   rin     du    ke     sor   ga, 
  6  j4j k.k 6  5  j2j k.k 3 | 1 . . 0 _
    Pu    ji,      me   mu  ji       Al      lah !

No comments:

Post a Comment