Friday, April 30, 2021

Ku Terima Api Pentakosta

Do = C
4/4

 j 1 | j3j j 3  j3j j 4  5 j.j 5 | j6j j !  j!j k.k 6  5j .

1.  Ku    pu    ji     pu    ji    lah,    Tu     han  ku   sla    ma   nya,
2.  Se     ka    rang ku   be   bas     se     ka    rang ku    be    bas.
3.  Ma    ri     me   mu  ji     lah     Sau  da    ra      se    mu   a,

 j 4 | j3j j 3  j3j j 4  5 j.j 6 | j5j j 3  j2j j 1  2j .

1.  Di     ka    sih   Roh Al   lah    ke     pa     da    a    nak   Nya.
2.  Se     ga    la     su   sah  ku     Di     a       tas   sa   lib    Mu.
3.  Tri    ma   lah   cin  ta    Nya   De    ngan ber   su   ka    lah.

 j 1 | j3j j 3  j3j j 4  5 j.j 5 | j6j j !  j!j k.k 6  5j .

1.  Se     ka    rang ku   se    nang  Di    da    lam  ha     ti     ku,
2.  O      kua  sa   yang be    sar     Dri   Tu   han  ku     be   nar,
3.  Bi     ar     se     di    a      lah     Me  nung gu  da     tang Nya,

 j 5 | j3j j 5  j!j j @  # j.j ! | j@j j @  j7j j 7  !j .

1.  Ku    da   pat   lah   te   rang  Be     sar   lah   un   tung ku.
2.  Ku    tri   ma   Roh  Su   ci     Di     kum pul  an    i       ni.
3.  Ke    sor  ga    li      hat   lah   Ye     sus   kan nam pak  lah.

     K O O R :

 j 5 | j3j j 5  j!j k.k 2  ! j.j 7 | j6j j @  j!j k.k 6  5 .

    O       tri    ma   ka     sih   lah     O      tri   ma    ka    sih   lah

 j 5 | j3j j 5  j!j j @  j#j j #  j!j j # | @  @  @ j.

    Buat   A     pi   Pen  ta   kos    ta    o     Ha    le    lu     ya.

 j 5 | j3j j 5  j!j k.k 2  ! j.j 7 | j6j j @  j!j k.k 6  5 .

    Ku     tri    ma   Roh  be    nar    Ca     ha    ya    o       be   sar

 j 5 | j3j j 5  j!j j @  j#j j #  j!j j # | @  7  ! j. _

    Se      ka    rang sa   ya   nya  nyi  de   ngan  ber   ge    mar.

No comments:

Post a Comment